SPOTSHOT - Academy of Social Advertising

FILM JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I EDUKACJI

panel dyskusyjny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

czwartek (5 lipca 2018), godz. 13.00 – 14.30
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61A

Młodzież mieszkająca w mniejszych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego często pozbawiona jest możliwości codziennego kontaktu z ambitną sztuką zaprezentowaną w przystępny sposób. Brak możliwości kontaktu z atrakcyjnymi dla młodego człowieka formami obcowania z kulturą powoduje, że wśród młodzieży zanikają tego rodzaju potrzeby na rzecz prostej rozrywki oferowanej przez kulturę masową. Pojawiają się także przejawy agresji i zachowań patologicznych.

Pozbawiona pozytywnych form pozaszkolnej aktywności młodzież spożywa alkohol, przesiaduje bezcelowo na ulicach, realizuje się poprzez akty wandalizmu i przemocy. Motywem przewodnim panelu będzie dyskusja na temat skutecznych i nowatorskich form przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym wśród młodzieży. Szczególną uwagę uczestnicy panelu poświęcą nowoczesnym programom profilaktycznym realizowanym za pośrednictwem edukacji filmowej. Celem spotkania będzie poszukiwanie synergicznych połączeń pomiędzy instytucjami samorządowymi, placówkami oświatowymi, edukatorami z branży filmowej oraz specjalistami w zakresie profilaktyki społecznej, których efektem może być realizacja działań niestandardowych, trafiających do grup społecznych, do których trudno dotrzeć typowymi metodami profilaktycznymi.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje na dużą skalę wydarzenia edukacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowane do różnych grup odbiorców, w tym do pracowników służb społecznych, nauczycieli i edukatorów młodzieżowych. Ponadto prowadzi działalność wydawniczą w tym zakresie, a także ściśle współpracuje z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi promującymi trzeźwość i zdrowy styl życia.

Zadaniem panelu będzie zaproszenie do dyskusji specjalistów ze świata kultury oraz zdefiniowanie kierunków i strategii działania w zakresie profilowania nowych programów profilaktycznych skutecznie walczących z wykluczeniem społecznym na Mazowszu za pośrednictwem niestandardowych form edukacji filmowej. KAMERALNE LATO, stanowiące modelowy przykład tego rodzaju działań, posłuży w trakcie dyskusji, jako punkt wyjścia do refleksji na temat możliwości wdrażania opracowanych tu nowatorskich metod profilaktyki społecznej w sposób systemowy, systematyczny i prowadzony na szeroką skalę.


Organizator:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Partnerzy:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Stowarzyszenie FILMFORUM